Строителен Надзор | Оценка на съответствие на инвестиционните проекти | Проектиране | Консултантски услуги |

Фирма “ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е оправомощена да изготвя оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, притежаваща свидетелство №РК–0644/21.11.2016г., издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство- Дирекция за национален строителн контрол.

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

410

Финализирани проекти към 01.05.19г.

Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за обекти от I-ва до III-та категория

За всички обекти от първа да трета категория е задължително да бъде изготвена оценка на съответствие на проекта.

Нашата фирма разполага със специалисти по всички специалности които се използват за изготвяне на инвестиционен проект. Всеки специалист по съответната част преглежда представения проект и констатира дали проекта отговаря на определените изисквания спрямо наредбите за проектиране. След преглеждане на проекта всеки от нашите специалисти дава становище  чрез което изготвяме Комплексен доклад за оценка на съотвтствието.

Комплексните доклади за оценка на съответствието се входриат в общината заедно с всички част от инвестиционния проект.

След входиране в общината инвестиционния проект не минава през експертен съвет като по този начин ще получите  Разрешение за строеж в срок от 10 работни дни.

 

Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за обекти от IV-та и V-та категория

Oбектите от четвърта и пета категория могат да бъдат входирани в общината без комплексен доклад за оценка на съответствието.

При такъв вариант вашият проект минава през експертен съвет, който разглежда проектите и ги одобрява. Експертнтие съвети се свикват веднъж или два пъти в месеца, което значително увеличава времето за издаване на Разрешение за строеж. Ако бъдат открити забележки в проектите, се налага да бъдат разглеждани на един или повече експертни съвета, което от своя страна би увеличило времето за издаване на Разрешение за строеж с няколко месеца.

За ускоряване на времето до започване на строителство, можем да изготвим Комплексен доклад за оценка на инвестиционния проект. По този начин Вашият проект минава през нашите специалисти, а не през експертен съвет и след входиране в общината ще получите Разрешение за строеж в срок от 10 работни дни.

 

Строителен надзор по време на строителство.

При всички обектите с разгъната застроена площ над 100кв.м. е задължително да се извършва строителен надзор по време на строителство. Нашата фирма е оправомощена да упражняване на строителен надзор, притежаваща свидетелство №РК–0644/21.11.2016г.

 

 

PARALLEX SECTION

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ect etur elit. Ves tibulum nec odios sue perp ndisse cursus suada. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ect etur elit. Ves tibulum nec odios sue perp ndisse cursus suada.